REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Warsztatu Terapii Zajęciowej
prowadzonego przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pokój”
w Łodzi

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej „warsztatem lub WTZ”  działa na podstawie :

1.Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) 

2.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. nr 63 poz. 587) ze zmianą z dnia 20.10.2020 (Dz.U. 2020 poz 1877

3. Umowy nr 6/2007r. o finansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej zawartej z Miastem Łódź a Stowarzyszeniem

2. Adres siedziby Warsztatu – 91-836 Łódź Al. I Dywizji 16/18

3. Celem działalności Warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami niezdolnych do podjęcia pracy oraz stwarzanie im możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

4. Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;

2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Rozdział II

Organizacja pracy i zajęć w WTZ

§ 2

1. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. 

2. Warsztat jest czynny przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku – w godz. 8.30 – 16.30. W wyjątkowych sytuacjach tj. wycieczki, imprezy integracyjne, udział w zawodach, wyjścia do instytucji kultury czy inne formy aktywności społecznej uczestników, istnieje możliwość zorganizowania zajęć w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. 

3. W trakcie zajęć przewidziana są dwie półgodzine przerwy na spożycie posiłku o godz.10 00 i 13 00.

§ 3

1. Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii (IPRiT) opracowywanym dla każdego uczestnika na początku każdego roku kalendarzowego i zatwierdzonym przez Radę Programową Warsztatu.

W trakcie realizacji IPRiT mogą być dokonywane modyfikacje i zmiany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.

2. Warsztat ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki do pełnej realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii uczestników.

§ 4

1. W Warsztacie prowadzona jest rehabilitacja w zakresie:

– rehabilitacji zawodowej

– rehabilitacji społecznej

– rehabilitacji ruchowej

– treningu ekonomicznego

– wsparcia psychologicznego

6. W Warsztacie mogą być prowadzone inne formy zajęć dodatkowych, tworzonych stosownie do potrzeb uczestników , realizowane na terenie placówki i poza nią.
7. Uczestnicy Warsztatu mogą także uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, zarówno na terenie placówki jak i poza nią.

2. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w 8 pracowniach terapii zajęciowej:  plastycznej, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego,  komputerowo-poligraficznej i technicznej, po 5 uczestników w każdej.

3. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników Warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek. Indywidualny rytm zajęć jest wprowadzany przez Radę Programową zgodnie z zapisami IPRiT danego uczestnika. 

4. Ramowy plan dnia w Warsztacie wygląda następująco: 

8.30 – 9.00 spotkanie organizacyjne kadry WTZ 

9.00 – 10.00 rehabilitacja społeczna , rehabilitacja ruchowa 

10.00 – 10.30 przerwa na spożycie posiłku 

10.30 – 13.00 terapia zajęciowa w pracowni wiodącej nastawiona na rehabilitację zawodową (w trakcie możliwość zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu rehabilitacji ruchowej, zawodowej, społecznej, treningu ekonomicznego oraz wsparcia psychologicznego)

13.00 – 13.30 przerwa

13.30 – 14.00 terapia zajęciowa w pracowniach nastawiona na rozwój zainteresowań uczestników oraz ich indywidualnych potrzeb (w trakcie możliwość zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu rehabilitacji ruchowej, zawodowej, społecznej, treningu ekonomicznego oraz wsparcia psychologicznego) 

14.00 – 14.30 trening porządkowy 

14.30 – 15.30 rehabilitacja społeczna – zajęcia wspólne uczestników

15.30 – 16.30 spotkanie organizacyjne kadry WTZ, uzupełnianie dokumentacji 

5. W Warsztacie mogą być prowadzone inne formy zajęć dodatkowych, tworzonych stosownie do potrzeb uczestników , realizowane na terenie placówki i poza nią.

6. Uczestnicy Warsztatu mogą także uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, zarówno na terenie placówki jak i poza nią.

7. Na podstawie IPRiT uczestnik Warsztatu może brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. W praktykach tych nie może brać udziału jednocześnie więcej niż połowa uczestników WTZ

8. W Warsztacie mogą być prowadzone zajęcia klubowe w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej.
 Zajęcia klubowe mogą być prowadzone dla osób, które opuściły Warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, bez względu na utratę lub zmianę zatrudnienia, oraz dla osób wpisanych na listę oczekujących na przyjęcie.

§ 5

1. Uczestnicy codziennie podpisują własnoręcznie listę obecności.

2. Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być usprawiedliwiona (przez samego uczestnika, jego rodziców/ opiekunów, lekarza)

3. Uczestnik, który opuści w ciągu roku kalendarzowego ponad 1 miesiąc zajęć bez usprawiedliwienia może zostać skreślony z listy uczestników Warsztatu. 

4. W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 może być ustalony krótszy niż 35 godzin tygodniowo wymiar zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, o którym mowa w § 2 .

5.W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu na zajęciach, nie może stanowić podstawy do wykreślenia tego uczestnika z listy uczestników warsztatu terapii zajęciowej, począwszy od dnia 25 maja 2020 r.

Rozdział III

Uczestnicy WTZ 

§ 6

1.Warsztat przeznaczony jest dla 40 uczestników

2. Uczestnikami Warsztatu są osoby, które ukończyły 18 lat; posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w  stopniu umiarkowanym lub znacznym wydane przez właściwy organ oraz wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w tymże orzeczeniu.

§ 7

 1. Zgłoszenia kandydatów na uczestnika, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przyjmuje i zatwierdza kierownik Warsztatu, na podstawie otrzymanego zgłoszenia

 2. Stowarzyszenie  prowadzi listę osób niepełnosprawnych oczekujących na uczestnictwo w Warsztacie

3. Osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty tego zatrudnienia i ponownego zgłoszenia  do uczestnictwa w warsztacie  w terminie 90 dni od dnia opuszczenia przez nią warsztatu,  jest wpisywana na wyżej wymienioną listę i ma pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii, w momencie zwolnienia się miejsca.

 4. Kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do WTZ  przedkłada: 

— podanie o przyjęcie do WTZ (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej opatrzony dodatkowym podpisem opiekuna prawnego),

 — aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

— ostatnie świadectwo szkolne, jeśli posiada, 

— inne  dokumenty, jeśli posiada, mające znaczenie dla procesu terapii i rehabilitacji. 

 5. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata i wypełnienia Karty Wstępnej  Uczestnika WTZ. 

6. Zakwalifikowanie kandydata na uczestnika WTZ jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

7. Kwalifikacji na uczestnika WTZ, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia dokonuje kierownik Warsztatu, zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Przyjęcie do WTZ zaczyna się 3-miesięcznym okresem próbnym. Po tym okresie Rada Programowa wydaje opinię o  kontynuacji uczestnictwa w WTZ lub o nie przyjęciu do WTZ.

 Kierownik będzie brał pod uwagę opinię Rady Programowej, wstępną opinię psychologa WTZ .

Pierwszeństwo w przyjęciu do WTZ mają osoby rokujące  uzyskanie najlepszych efektów w prowadzonych przez WTZ oddziaływaniach w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

8. Kierownik Warsztatu, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia  może dokonać skreślenia uczestnika z listy uczestników WTZ na podstawie: 

— przedłożenia przez uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji z  korzystania z WTZ.

 — pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż trzy miesiące, który uniemożliwia udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztat.

 — zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia organizowane przez WTZ. 

— ze względu na wiek i związany z tym brak postępów w rehabilitacji i terapii 

— negatywnej oceny postępów w rehabilitacji dokonanej przez Radę Programową 

— innych przyczyn uniemożliwiających skuteczną terapię i rehabilitację w Warsztacie.

 9.  Stowarzyszenie  ma obowiązek poinformować pisemnie uczestnika WTZ o terminie skreślenia go z listy uczestników WTZ wraz z podaniem przyczyny skreślenia.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki uczestnika Warsztatu 

§ 8

 Uczestnik Warsztatu ma  prawo do:

  1. Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych  oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.

 2. Pełnego i świadomego uczestnictwa we wszystkich formach terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej, ruchowej oraz zawodowej oferowanej przez WTZ oraz do uczestnictwa w innych formach zajęć dodatkowych Warsztatu. 

 3. Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Warsztacie.

 4. Uczestniczenia w  w ocenie indywidualnych efektów rehabilitacji dokonywanych przez Radę Programową na koniec I i II półrocza roku kalendarzowego. 

5. Pomocy kadry Warsztatu w realizacji IPRiT.

 6. Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie  czynności w Warsztacie (stanowiące wyposażenie WTZ).

7. Przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa.

 8. Korzystania ze wsparcia psychologicznego, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 9. Uczestnictwa  w terapii zajęciowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

§ 9

Uczestnik warsztatu ma obowiązek: 

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji IPRiT. 

2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku wynikającego z planu dnia czy tygodniowego harmonogramu zajęć. 

3. Stosować się do poleceń pracowników Warsztatu.

 4. Dbać o porządek i czystość w pomieszczeniach WTZ.

5. Przestrzegać zasad BHP w poszczególnych pracowniach .

 6. Dbać o mienie Warsztatu i cudzą własność.

 7. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 8. Przestrzegać obowiązujących w Warsztacie przepisów i ustaleń, w tym:  usprawiedliwić nieobecność osobiście lub za pośrednictwem rodziców/ opiekunów, lekarza

§ 10

Wobec uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza porządek i dyscyplinę  lub inne przepisy niniejszego Regulaminu  mogą zostać zastosowane następujące  sankcje: 

1. Udzielenie upomnienia ustnego a następnie pisemnego przez Kierownika WTZ w obecności instruktorów

 2. Udzielenie na piśmie nagany przez Kierownika Warsztatu na wniosek instruktora terapii  zajęciowej.

3. Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika przez Kierownika  WTZ na okres  od 1 dnia do 1 miesiąca.

4. Skreślenie dyscyplinarne z listy uczestników WTZ.

§ 11

1. Uczestnikowi, który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny w Warsztacie może zostać przyznana pochwała (ustna lub pisemna) lub nagroda rzeczowa, ufundowana przez Stowarzyszenie lub zewnętrznego darczyńcę.

2. Nagrody przyznaje się na koniec roku kalendarzowego.

3. Nagrody przyznaje Kierownik Warsztatu na wniosek instruktora TZ, zaopiniowany przez Radę Programową.

Rozdział V

 Trening ekonomiczny

§ 13

1.Wysokość środków finansowych przeznaczonych do treningu ekonomicznego  w danym roku jest zawarta w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu.

2. Wysokość oraz przeznaczenie środków dla poszczególnych uczestników na dany rok  kalendarzowy ustala Rada Programowa, jednak nie mogą być one większe niż 20%  najniższego wynagrodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r.

 Kwotę podstawową na dany rok kalendarzowy  ustala Rada Programowa uwzględniając środki przeznaczone w preliminarzu na tę kategorię budżetową. 

W przypadku nadwyżki  lub braku środków przeznaczonych na trening ekonomiczny pod koniec roku kalendarzowego- Rada Programowa może zmienić wysokość kwoty podstawowej.

3. Podstawą do przyznawania treningu ekonomicznego dla poszczególnych uczestników są zapisy w IPRiT uczestnika na dany rok. 

5. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych uwzględnia się:
1) obecność,
2) systematyczność i zaangażowanie uczestnika w realizację programu rehabilitacji,
3) zdyscyplinowanie oraz postawę wobec kolegów i przełożonych,
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów porządkowych i regulaminu.

 6. Uczestnik może zostać  pozbawiony środków finansowych do treningu ekonomicznego w danym miesiącu (w części lub w całości) w przypadku:

 — braku uczestnictwa lub braku chęci uczestnictwa w zajęciach z zakresu treningu  ekonomicznego prowadzonego przez instruktorów terapii zajęciowej 

 — długiej nieobecności w danym miesiącu na zajęciach w WTZ bez usprawiedliwienia, przy czym za długą nieobecność uważa się frekwencję poniżej 50% dni roboczych w danym  miesiącu. 

7. Wypłata środków treningu ekonomicznego odbywa się w miesiącu, którego trening dotyczy , w oparciu o listę przygotowaną przez Radę Programową, na której odbiór pieniędzy potwierdza uczestnik własnoręcznym podpisem. W uzasadnionych przypadkach odbiór środków treningu ekonomicznego może potwierdzić instruktor terapii zajęciowej pracowni, do której uczęszcza dany uczestnik, m.in.: w trakcie trwania nieobecności usprawiedliwionej uczestnika w czasie wypłacania środków treningu i za zgodą uczestnika. 

8. Lista wypłat jest dokumentem księgowym.

9. O przeznaczeniu środków otrzymanych w ramach treningu ekonomicznego indywidualnie dla każdego uczestnika decyduje instruktor w porozumieniu z uczestnikiem.

10. Część środków z treningu ekonomicznego może być przeznaczona na naukę oszczędzania i planowania wydatków.

 11. Pieniądze przeznaczone na trening ekonomiczny są wydatkowane przez uczestnika, w miarę samodzielnie, w obecności lub za zgodą instruktora terapii zajęciowej .

12. Instruktorzy terapii zajęciowej prowadzą zapiski dotyczące monitorowania wydatkowania środków treningu ekonomicznego przez każdego uczestnika WTZ w danym miesiącu. 

Rozdział VI

 Sposób dowozu uczestników do WTZ 

§ 13

1. Warsztat zapewnia bezpłatny transport na zajęcia samochodem WTZ dla uczestników, których możliwości psychofizyczne nie pozwalają na samodzielny dojazd do WTZ .

3. Pozostali uczestnicy są doprowadzeni do WTZ i odbierani przez rodziców/ opiekunów lub dojeżdżają i wracają samodzielnie.

Rozdział VII

Obowiązki kierownika oraz pozostałej kadry WTZ

§ 14

1. Warsztatem kieruje Kierownik, który nim zarządza i reprezentuje go na zewnątrz, w sprawach powierzonych mu przez Zarząd Stowarzyszenia .

 2. Kierownik WTZ podlega służbowo Zarządowi Stowarzyszenia 

 Pracownicy WTZ podlegają służbowo Kierownikowi WTZ 

 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępstwo sprawuje  Z-ca Kierownika WTZ. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Kierownika.

§ 15

1. Kierownik Warsztatu zobowiązany jest do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli podległej mu placówki.

2. Do obowiązków Kierownika Warsztatu należy w szczególności:

– kierowanie pracą   Warsztatu

– zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć w Warsztacie  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

– planowanie rozkładu zajęć w Warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników oraz urlopów pracowników,

– rozdział zadań i środków do ich wykonania 

– prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Warsztatu

– dbanie o efektywność działania Warsztatu

– nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami

– nadzór nad warunkami pracy podległych pracowników 

– ocenianie pracowników

– nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, zaleceń organów kontrolujących, obowiązujących zasad życia społecznego

– inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników

– delegowanie pracowników

– wnioskowanie w sprawie ruchu zatrudnienia, doskonalenie struktury zatrudnienia  i systemu zarządzania placówką 

– wprowadzanie pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności.

3. Kierownik Warsztatu ponosi odpowiedzialność za:

– działalność nadzorowanej jednostki zgodnie  z obowiązującymi przepisami

– realizację zadań Warsztatu oraz efektywność jego działania

– zapoznawanie podległych pracowników z właściwymi aktami normatywnymi stosownie do wykonywanych przez nich obowiązków

– efektywne wykorzystanie czasu pracy podległych  pracowników oraz terminowe, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych

– terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacyjnych

4. Kierownik Warsztatu jest uprawniony do: 

— wnioskowania w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników

— decydowania o sposobie wykonywania zadań Warsztatu, organizacji pracy i jej podziale podległej placówce

 — sporządzania planu finansowego Warsztatu na dany rok kalendarzowy i kalendarzowy i wydatkowania środków finansowych na działalność tej placówki

— podpisywania korespondencji Warsztatu

— udzielania  upoważnień do załatwiania określonych spraw podległym pracownikom

 — reprezentowania Warsztatu na zewnątrz w granicach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa

§ 16

 1. Kadrę Warsztatu stanowią: 

– kierownik 

– instruktorzy terapii zajęciowej 

– kinezyterapeuta

2.W warsztacie zatrudnia się psychologa oraz w zależności od potrzeb:

1) pielęgniarkę 

2) pracownika socjalnego;

3) doradcę zawodowego;

4) inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.

 3. Pracownicy WTZ mają obowiązek: – przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników WTZ – przestrzegać ustalonej organizacji pracy i zajęć w warsztacie.

– współuczestniczyć aktywnie w pracach Rady Programowej

 – dokonywać okresowej oceny efektów założeń rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników 

– prowadzić dzienniki zajęć wraz z zapiskami z obserwacji zachowań uczestników oraz karty współpracy z rodzicami/ opiekunami 

– utrzymywać ścisły kontakt z rodzicami lub opiekunami uczestników oraz współpracować z nimi przy realizacji założeń IPRiT

 – analizować wszelkie zgłaszane potrzeby uczestników i konfrontować je z opiniami lekarza, rodziców, opiekunów 

– dbać o stan zdrowia i bezpieczeństwo uczestników,

 – przestrzegać zasad tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych uczestników 

– sumiennie realizować założenia IPRiT podległych sobie uczestników 

– ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

 – dbać o mienie Warsztatu. 

4. Pracownicy WTZ mają prawo otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę zgodnie z ustaleniami Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Pracownicy WTZ ponoszą odpowiedzialność za: 

– prawidłowe, rzetelne i terminowe realizowanie powierzonych zadań 

– skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów bhp i p-poż. oraz ustalonego w Warsztacie porządku 

– powierzone im mienie w poszczególnych pracowniach 

– bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć w placówce i poza nią

§ 17

1. Wszelkie oświadczenia woli oraz pisma i  dokumenty w przedmiocie praw i obowiązków  majątkowych Warsztatu podpisują upoważnieni członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jako organu prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej.  Pozostałe dokumenty Warsztatu podpisuje kierownik na mocy  otrzymanego pełnomocnictwa

 2. Kierownik Warsztatu podpisuje: 

– dokumenty płacowe i inne księgowe 

– polecenia wyjazdu służbowego 

– wszystkie dowody księgowe, stanowiące podstawę zapisów

 – przelewy

 -wszelką dokumentację merytoryczną WTZ, z wyłączeniem dokumentacji sporządzanej przez Radę Programową

3. Pozostali pracownicy Warsztatu: 

— podpisują opracowane przez siebie pisma i  materiały

— podejmują decyzje w zakresie wynikającym z indywidualnego zakresu czynności i upoważnienia udzielonego przez Kierownika Warsztatu 

 4. Kierownik Warsztatu może udzielać informacji związanych z zakresem jego działania. 

5. Pozostali pracownicy mogą jedynie informować uczestników Warsztatu, ich rodziców  i opiekunów prawnych o postępach w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej  w Warsztacie.

Rozdział VIII

Dokumentacja WTZ 

§ 18

1. Warsztat jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji:

– rekrutacyjnej dla kandydatów na uczestników

– dotyczącej uczestników

– związanej z realizacją rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników

– dotyczącej współpracy z rodziną lub opiekunami uczestników

– księgowo – kadrowej

2. W Warsztacie prowadzone są teczki osobowe uczestników z kompletną dokumentacją, w tym z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz  informacjami o sytuacji rodzinnej/ życiowej.

3. Podstawowym dokumentem dotyczącym realizacji rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników jest Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii (IPRiT), sporządzany raz w roku dla każdego z uczestników  z zachowaniem następujących terminów:

· do końca stycznia  –– dla uczestników kontynuujących rehabilitację w kolejnym roku kalendarzowym

· do końca pierwszego miesiąca uczestnictwa w terapii –– dla uczestników  nowoprzyjętych 

4. Dodatkową dokumentację merytoryczną WTZ stanowią: 

– Ocena indywidualnych efektów rehabilitacji (półroczna i roczna)

– Kompleksowa ocena realizacji IPRiT 

– Dziennik zajęć poszczególnych uczestników

– Dziennik zajęć rehabilitacyjny 

– listy obecności uczestników 

5. Współpraca z rodziną/ opiekunami uczestników WTZ 

6. Za dokumentację księgowo – kadrową WTZ odpowiada księgowa 

7. Dokumentacja księgowo – kadrowa Warsztatu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia.  Dokumentacja merytoryczna WTZ znajduje się w siedzibie Warsztatu. Wszelka dokumentacja przechowywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IX

Rada Programowa WTZ 

§ 19

1. W Warsztacie działa Rada Programowa, w skład której wchodzą: 

– kierownik 

– instruktorzy terapii zajęciowej 

– kinezyterapeuta

– psycholog 

-doradca zawodowy

-pracownik socjalny

2. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb, 

§ 20

1. Do zadań Rady Programowej należą:

 1) opracowanie i zatwierdzanie corocznych IPRiT dla każdego uczestnika na podstawie projektów przygotowanych przez osoby odpowiedzialne

 2) wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację ww Programów 

3) co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji  IPRiT 

4) co najmniej raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale  uczestnika 

5) dokonywanie, co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji IPRiT uczestników na podstawie oceny:  

• stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego; 

• umiejętności interpersonalnych, w tym w komunikowaniu się oraz współpracy w grupie;

• stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej oraz zajmowanie stanowiska w kwestii osiągniętych przez nich postępów w rehabilitacji, uzasadniających : 

• podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy

 • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia ii kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu  dalszej rehabilitacji w warsztacie,

 • przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:

 pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy; 

okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia; 

okresowy brak ofert na  rynku pracy; 

okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawne do ośrodka  wsparcia. 

6) pierwszej kompleksowej oceny realizacji IPRiT nowoprzyjętego uczestnika,  nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy  od dnia rozpoczęcia jego terapii w Warsztacie 

7) ustalanie składów  osobowych poszczególnych grup pracowni terapeutycznych

8) wnioskowanie o podjęcie decyzji w sprawie usunięcia uczestnika z WTZ

 9) ustalanie kwot środków finansowych przeznaczonych na trening ekonomiczny  dla poszczególnych uczestników i ich indywidualnego przeznaczenia  oraz monitorowanie wydatkowania tych środków zgodnie z przeznaczeniem. 

 2. Rada Programowa WTZ może dokonać korekty IPRiT na wniosek instruktora terapii zajęciowej po uzgodnieniu z psychologiem i kierownikiem w oparciu o analizę możliwości psychofizycznych uczestników i stanu ich ich zdrowia.

Rozdział X

Sprzedaż wytworów wykonanych przez uczestników WTZ

§ 21

 1. Działalność WTZ jest działalnością o charakterze niezarobkowym. 

2. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu rehabilitacji i terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

3. W przypadku, gdy wysokość dochodu przekracza w skali miesiąca kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby uczestników Warsztatu i 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, o przeznaczeniu kwoty przekroczenia tego dochodu decydują: Stowarzyszenie , jako organ prowadzący WTZ oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

Rozdział XI

Współpraca z rodzinami/ opiekunami uczestników WTZ  oraz innymi instytucjami 

§ 22

1. Warsztat jest zobowiązany do stałej współpracy z rodzinami lub opiekunami uczestników, W przypadku uczestników nieubezwłasnowolnionych współpraca ta jest podejmowana za zgodą uczestników. 

2. Ww współpraca jest niezbędna do prawidłowej realizacji IPRiT uczestników WTZ.

3. Pracownicy Warsztatu odnotowują daty, czas trwania oraz formę kontaktów w odpowiednich Kartach Współpracy. Na koniec każdego roku kalendarzowego psycholog dokonuje oceny opisowej ww współpracy.

4. W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe 

§ 23

Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej

§ 24

 1. Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu  Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pokój” w Łodzi  zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021r. 

3. Jednocześnie traci ważność Regulamin Organizacyjny z dn. 16 marca 2010r.  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.