(tekst jednolity)

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POKÓJ”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POKÓJ” zwane  dalej „Stowarzyszeniem” .

 • 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź , a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

2. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych.

 • 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

 • 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków .

Może jednak zatrudniać pracowników do realizacji swych spraw i zadań.

 • 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 • włączanie osób z upośledzeniem umysłowym do życia społecznego i zawodowego
 • integracja ze środowiskiem pełnosprawnych
 • wyzwalanie poczucia własnej wartości
 • podwyższanie aktywności i sprawności fizycznej oraz psychicznej
 • rozwój zainteresowań
 • działania w zakresie kultury i sztuki, wspieranie wydarzeń artystycznych oraz wydawnictw graficzno-informacyjnych
 • działania na rzecz dobra publicznego.
 • Wspieranie rzeczowe i materialne osób niepełnosprawnych
 • Promocja ekologii i ochrony środowiska wśród osób niepełnosprawnych
 • 7

Stowarzyszenie cele swoje realizuje   poprzez :

 • współdziałanie z organizacjami społecznymi , religijnymi , administracji państwowej i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych, z placówkami oświaty i ośrodkami kultury
 • organizowanie i prowadzenie spotkań wychowawczo-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • organizowanie zawodów sportowych , wycieczek rekreacyjnych i turystycznych
 • organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych
 • przygotowywanie osób niepełnosprawnych w miarę ich możliwości do pracy zawodowej
 • organizacja świetlicy dziennego pobytu lub warsztatu terapii zajęciowej
 • organizacja zajęć ruchowych z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego
 • prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej szczególnie w zakresie wspierania, promocji i propagowania rodzimych dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki kinematograficznej i audiowizualnej, a także pomocy w rozwoju kariery i wzbudzania zainteresowań sztuką i twórczością osób niepełnosprawnych oraz młodzieży.
 • kreowanie oraz planowanie i organizowanie wydarzeń i przedsięwzięć mających na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie i promowanie świadomości obywatelstwa europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi
 • organizowanie wyjazdów i pikników integracyjnych w celach poznawczych i edukacyjnych
 • organizowanie akcji i kampanii charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na organizowanie pomocy niepełnosprawnym
 • organizowanie imprez i obozów sportowych.
 • 8

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych.
 2. Zakres działalności nieodpłatnej i odpłatnej :

Działalność nieodpłatna obejmuje:

1) Przygotowanie osób upośledzonych umysłowo do życia społecznego i zawodowego poprzez organizację szkoleń, świetlicy dziennego pobytu lub warsztatu terapii zajęciowej

2) Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych w tym imprez integracyjnych z osobami pełnosprawnymi głównie z młodzieżą

3) Organizowanie wycieczek rekreacyjnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych

4) Organizowanie zajęć sportowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

5) Organizowanie i prowadzenie spotkań wychowawczo-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

6) Prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, rozwój zainteresowań osób niepełnosprawnych

7) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych w tym wydawnictwa graficzno-informacyjne i audiowizualne itp.

Działalność odpłatna obejmuje:

1) Sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby niepełnosprawne w ramach prowadzonej przez organizację działalności statutowej

2) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych w tym wydawnictwa graficzno-informacyjne i audiowizualne i tp.

3) Przygotowanie osób upośledzonych umysłowo do życia społecznego i zawodowego poprzez organizację szkoleń, świetlicy dziennego pobytu lub warsztatu terapii zajęciowej

4) Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych w tym imprez integracyjnych z osobami pełnosprawnymi głównie z młodzieżą

5) Organizowanie wycieczek rekreacyjnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych

6) Organizowanie zajęć sportowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

7) Organizowanie i prowadzenie spotkań wychowawczo-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

8) Prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, rozwój zainteresowań osób niepełnosprawnych

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE

 • 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członkowie zwyczajni

2. Czonkowie wspierający

3. Czlonkowie honorowi

 • 10

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, nie karana za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe, a głównie osoba przygotowana zawodowo do pracy z  upośledzonymi umysłowo.

2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji.

3. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

 • 11

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna , która zadeklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz Stowarzyszenia,

2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

 • 12

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 • 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego

2. uczestniczenia bezpośrednio z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu

3. korzystania ze wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze

4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia

5. zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia

6. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia

 • 14

Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem  czynnego i biernego prawa wyborczego.

 • 15

Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 • 16

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:

1. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i propagować jego idee

2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

3. regularnie opłacać składki członkowskie

 • 17

Członkowie honorowi są zobowiązani przestrzegać postanowień § 16 pkt.2, a w miarę możliwości realizować postanowienia § 16 pkt.1.

 • 18

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia

2. śmierć członka

3. wykluczenie przez Zarząd

a) za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia

b) za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres 12 miesięcy

c) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 ?ciu członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a.

d) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu

 • 19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 20
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata
 2. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa.
 3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.

Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.

 1. Członkami władz mogą być jedynie członkowie zwyczajni.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • 21
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na 1 rok lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.

Zarząd powiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania na 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków

b) w drugim terminie ,wyznaczonym w tym samym dniu 60 minut później od pierwszego terminu ? bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosownia, pod warunkiem ,że informacja ta będzie zawarta w powiadomieniu o Walnym Zebraniu

Walne Zebranie obraduje wg ustalonego przez siebie porządku obrad.

Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

 

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania i powołanych w nim komisji.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

c) podejmowanie uchwał przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną

d) wybór członków Zarządu w tym prezesa oraz Komisji Rewizyjnej- w tym przewodniczącego

e) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji kwalifikowaną większością głosów 2/3 głosów.

e) uchwalanie statutu i jego zmian

f) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania

g) udzielanie absolutorium Zarządowi

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

i) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu

j) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

k) ustalanie polityki finansowej Stowarzyszenia

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

ł) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków.

 • 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) na żądanie 2/3 liczby członków zwyczajnych

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

 • 23

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia , zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania .

Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym: prezesa, z-cy-prezesa, sekretarza i skarbnika.

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

O ilości członków Zarządu decyduje Walne Zebranie.

Do kompetencji i zadań Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia

b) zarządzanie i gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia

c) realizacja celów Stowarzyszenia

d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie )

e) uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych

f) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

g) ustalanie wysokości składek członkowskich

h) przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania

i) zwoływanie Walnego Zebrania

j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

k) organizowanie działalności pożytku publicznego

6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

KOMISJA REWIZYJNA

 • 24

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

O ilości członków Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie Członków.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola gospodarki finansowej

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji

d) uchwalenie regulaminu Komisji rewizyjnej

e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania

Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią  nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się :

a) składki członkowskie

b) dotacje, subwencje i darowizny

c) dochód z działalności statutowej

d) dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego

e) dochód z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f) odsetki od kapitału, lokat i akcji

g) środki ze zbiórek publicznych i kampanii

h) środki z nawiązek sądowych, spadków, zapisów

i) środki ze sponsoringu.

Fundusze mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia.

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Zakazuje się :

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów organizacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,.

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek Stowarzyszenia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 • 27

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.

Łódź , dnia 19.05.2004r.

Sekretarz                    Przewodniczący Walnego Zebrania