Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla 40 osób dorosłych ze znacznym, jak również z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zakwalifikowanych na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. WTZ jest placówką pobytu dziennego i czas trwania zajęć wynosi 7 godzin dziennie. Od 1 grudnia 2013r. mamy nową pracownię komputerowo-poligraficzną.

 Zajęcia te odbywają się w 5-osobowych grupach w pracowniach:

plastycznej

 rękodzieła artystycznego

 technicznej 

 gospodarstwa domowego

komputerowo-poligraficzna

To tutaj dzięki terapeutom następuje ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywanych czynności życia codziennego, zaradności osobistej, to tutaj osoby niepełnosprawne nabywają pewności siebie , uczą się dokonywania wyborów i decydowania o swoich sprawach. . Wyrażają się również poprzez zajęcia teatralne i muzyczne. Organizowaliśmy koncerty w Teatrze Wielkim, Filharmonii. Występowaliśmy w Teatrze Jaracza i na wielu imprezach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
Czynnie współpracujemy z Ośrodkiem Kultury „Lutnia” , Centrum Kultury Młodych oraz z przedszkolami i oczywiście z innymi warsztatami terapii zajęciowej.
Uczestnicy biorą udział w zajęciach z rehabilitantem rozwijając deficyty ruchowe podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej i siłowni.

 W ramach rekreacji i rehabilitacji organizujemy także wiele wycieczek i zawodów sportowych.